മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എത്ര കാശിറക്കിയിട്ടും

എന്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സ് വളരുന്നില്ല?

Learn to

Live via Zoom

Workshop Details

Live Training Session via Zoom

Date & Time will be sent to your WhatsApp

Registration Fee - Rs. 2499/- Free

Why Digital Sales?

What will happen if you continuously put water in a leaky bucket?

നിരന്തരം മാർക്കറ്റിങ്ങിനു വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രെദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ പണം സെയിൽസ് ടീമിലൂടെ നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്!

ഇതിനു ഒരു തട വേണ്ടേ?

അതാണ് 'Digital Sales' പ്രോസസ്സ്.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ച പതിന്മടങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?

ഡിജിറ്റൽ സെയിൽസ് വർക്ക്‌ഷോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം—സംരംഭകർ, ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ, കോർപ്പറേറ്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണ് ഈ മാസ്റ്റർക്ലാസ്സ്.

Do you have any of these 9 problems now?

ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസ്റ്റർക്ലാസ്സ് പങ്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല...

1

Not getting enough leads

ആവശ്യത്തിനുള്ള ലീഡ് ലഭിക്കുന്നില്ല

2

Lead cost is very high

ലഭിക്കുന്ന ലീഡ് തുക കൂടുതലാണ്

3

Lead quality is very less

ലീഡ് ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവാണ്

4

Sales conversion is less

സെയിൽസ് കുറവാണ്

5

Can't monitor sales team

സെയിൽസ് ടീമിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാകുന്നില്ല

6

Not able to delegate

ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാനാകുന്നില്ല

7

No customer retention

കസ്റ്റമർ വിട്ടു പോകുന്നു

8

Missing payments

സമയത്തു പേയ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല

9

Lesser profit margin

പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ കുറവാണ്

What You'll Learn

യാതൊരു രീതിയിലും അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത,

ബിസിനസ്സ് വളർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം

1

Closing the hole in the bucket

Stop losing leads!

Save money.

Make more sales.

2

Demand generation in prospects

Let leads call you!

Makes sales their need.

Generate urgency.

3

Locking the sales team functions

Delegate properly.

Monitor performance.

Calculate efficiency.

About the Trainer

Who has started the IT journey by receiving a commendation from The Chief of Naval Staff

Mr. SUBILAL K

Kerala's Top Business Automation Coach, Digital Marketing Trainer, Entrepreneur & a Social Media Influencer.

Mr. Subilal has started his career with Indian Navy and had took VRS in 2017. Since then he has been very active in business building. In his e-learning platform, so far 5000+ learners studied digital marketing from him. He is also a digital marketing trainer with Entri App, Number One Academy etc.

Subilal's Business Automation Course is a very well-known proprietary course which is designed by himself. He also has designed some other physical and digital solutions for business growth.

Reviews & Testimonials

Listen to those who have already attended previously

Mrs. Athira

COO - Blueshell Technologies

Mr. Niyas Cheleri

Entrepreneur - Dubai , UAE

Mr. Tony Thomas

Operations Head - India Merit Business Solutions

Who should attend?

If you belong to any of these, you must attend the masterclass

Business Owners

CEO/ COO/ CMOs

Consultants

Sales Managers

Trainers/ Coaches

Marketing Managers

Other Opportunities

Another strong reasons to book your ticket

Interaction with previous learners and their experiences

Network with other business owners and attendees.

Experience many digital and physical business growth tools.

Reserve Your Spot Today

Don't miss out on this opportunity to transform your business. Secure your spot in Workshop now, and get ready to unlock the full potential of your sales and marketing efforts.

Join us, and let's start building a brighter, more efficient future for your business.

(c) Copyright reserved.